Zásady ochrany osobních údajů

Správce:
E TRANS spol. s r.o.
IČ:       46349189
se sídlem:        Na Fialce 2596/1, 251 01 Říčany
e-mail:            etrans@etrans.cz
(dále jen „Správce“)

 

kontaktní údaje na Správce (jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):
e-mail:            etrans@etrans.cz
tel.:                  221 511 181

Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným  a transparentním způsobem v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL https://eur-lex.europa.eu.

Tímto Vás informujeme, že za účelem reakce na Váš zájem o naše služby v oblasti spedice, logistiky a skladování (dále jen poptávka) a s tímto související komunikace, a to včetně Vašich případných právních jednání navazujících na tento zájem či s ním souvisejících, bude Správce zpracovávat Vaše následující osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

jméno a příjmení / e-mailová adresa / telefonní číslo

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky. Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednání služby/podpisu smlouvy, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; pod dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Petr Ovčačík – 2bcreative.cz, IČ: 75192705, se sídlem Rooseveltova 39, 251 01 Říčany – Kuří
 • Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních údajů používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl(a)?

Pokud chcete ověřit s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu – viz e-mail v první části dokumentu. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:
 • za jakými účely,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL https://www.uoou.cz.

Pokud se subjekt domnívá, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může:

 • požádat Správce o vysvětlení, či doplnění informací (i v případě neporozumění),
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • obrátit se na dozorový úřad, tzn. Úřad pro ochranu osobních údajů.